TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

STT Tiêu chí - dấu hiệu Kết quả đạt được Ghi chú
Điểm tối đa Điểm đạt được
Tiêu chí 1: Giới thiệu bài giảng 3
1 Vấn đề dẫn dắt vào bài, tạo động cơ học tập cho người học. 1
2 Mục tiêu dạy học rõ ràng, xác định các mức độ năng lực phù hợp. 1
3 Nội dung chính của bài học được mô tả tóm tắt ngắn gọn, trọng tâm và có định hướng người học khai thác, sử dụng. 1
Tiêu chí 2: Nội dung bài giảng 3
2.1 Lý thuyết liên quan được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và đối tượng người học. 1
2.2 Quy trình thực hành rõ ràng, có kết quả và tiêu chuẩn/tiêu chí minh họa ở các bước, đáp ứng mục tiêu pháp triển kỹ năng của bài 1
2.3. Nội dụng hướng dẫn, làm mẫu quy trình thực hành phù hợp với các bước quy trình và đối tượng người học 1
Tiêu chí 3: Luyện tập – Vận dụng 3
3.1 Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận sử dụng trong bài giảng phù hợp lý thuyết liên quan và quy trình thực hành 1
3.2 Bài tập luyện tập, củng cố kiến thức và kỹ năng phù hợp mục tiêu dạy học 1
3.3 Bài tập, chủ đề vận dụng mở rộng phù hợp nội dung dạy học, có tính thực tiễn và đáp ứng mục tiêu phát triển kỹ năng người học 1
Tiêu chí 4: Kiểm tra – Đánh giá 3
4.1 Câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học có trong nội dung bài giảng và phù hợp mục tiêu dạy học 1
4.2 Nội dung đánh giá thực hiện quy trình thành hành phù hợp với bảng quy trình thực hành  1
4.3 Tiêu chí đánh giá sản phẩm thực hành phù hợp yêu cầu của sản phẩm và đáp ứng mục tiêu dạy học 1
Tiêu chí 5: Tương tác với người học 3
5.1 Người học cung cấp hoặc phản hồi thông tin liên quan đến hoạt động dạy học 1
5.2 Người dạy phản hồi thông tin, hướng dẫn hoạt động học cho người học 1
5.3 Thông tin liên lạc giữa người dạy và người học được thực hiện nhiều kênh khác nhau 1
Tiêu chí 6: Tài liệu tham khảo 2
6.1 Tài liệu tham khảo điện tử có nội dung phù hợp với bài giảng 1
6.2 Tài liệu tham khảo điện tử được cung cấp ở nhiều dạng khác nhau như: văn bản (sách, giáo trình, tài liệu học tập); hình ảnh; video 1
Tiêu chí 7: Đa phương tiện 3
7.1 Bài giảng có sử dụng kênh chữ, hình ảnh, video clip, hoạt hình, mô phỏng, … 1
7.2 Nội dung truyền tải của mỗi kênh đáp ứng mục tiêu dạy học và không trùng lắp 1
7.3 Thời lượng của một video clip, hoạt hình hay mô phỏng không quá ngắn và cũng không quá dài (khoảng 3 – 15 phút) 1
ĐIỂM TỔNG CỘNG 20